ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงทั้งหมด

การจัดโครงการประชาพิจารณ์ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ

  ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้จัดโครงการประชาพิจารณ์ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไข “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ… ในวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. รูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting และรูปแบบ Online ณ ห้องประชุม ท 209 …