ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงทั้งหมด

วันที่ 16 มกราคม 2562 สภาคณาจารย์ฯ ได้จัดประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 114(1/2562)

โดยมีวาระการพิจารณาที่สำคัญในเรื่อง แนวทางการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในประเด็นการบริหารงบประมาณ 1.5 และ 1.7 เท่าของเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินการต่อไป