ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงทั้งหมด

การเข้าร่วมพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ6

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. อาจารย์พันธ์ุธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้เข้าร่วมพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี อธิการบดี มรพส. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี ………………………………………..