วิสัยทัศน์

“พิทักษ์สิทธิตามหลักธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือ ยึดถือผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย”