วิสัยทัศน์

“สภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและประสานความร่วมมือ ยึดถือผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย”