ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินภาระงานบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2559

>>>>>เชิญชวนบุคลากรร่วมให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเกณฑ์การคิดภาระงานสอน<<<<<

                  ตามที่ ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 150 (3/2565) ในวันพุธที่   16  มีนาคม 2565 ได้ร่วมอภิปรายถึงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในกลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และเกณฑ์การประเมินภาระงานบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2559 เนื่องจากเห็นว่าเมื่อมหาวิทยาลัยอยู่ในกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมแล้ว  เกณฑ์การประเมิน   ภาระงานบุคลากรสายวิชาการควรมีการปรับปรุง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบจัดทำแบบสอบถามข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเกณฑ์การคิดภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ ผ่าน Google Forms นำไปสู่ประเด็นการจัดทำประชาคมเสนอเป็นข้อมูลขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2559 เพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น นั้น
                 ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ข้อมูลที่หลากหลายสภาคณาจารย์และข้าราชการ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและเชิญชวนให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเกณฑ์การคิดภาระงานสอนของบุคลากรสายวิชาการ ตาม link ที่แนบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *