ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นประเด็นการจัดโครงการอบรมให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้กับเพื่อนบุคลากร

 **ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นประเด็นการจัดโครงการอบรม
ให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้กับเพื่อนบุคลากร**
            ด้วยที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566ได้เห็นชอบแนวทางการจัดเตรียมโครงการอบรมให้ความรู้บุคลากรในไตรมาสที่ 3
โดยให้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรถึงประเด็นการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ฯเพื่อให้มีความครอบคลุมตรงกับความต้องการของบุคลากรมากยิ่งขึ้น ได้แก่
            1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มรพส.
            2.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
            3.การผิดวินัยและการดำเนินการทางวินัย
            4.การพัฒนาความรู้และทักษะด้านอื่น ๆ (ระบุ)
           ในการนี้  เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และตรงกับความสนใจกับบุคลากรมากที่สุดจึงขอเชิญชวนท่าน
ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นถึงประเด็นการจัดโครงการอบรมฯซึ่งสภาคณาจารย์และข้าราชการ จะดำเนินการรวบรวมข้อมูล #ภายในวันที่31มีนาคม2566
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดเตรียมโครงการให้มีความครอบคลุมตรงกับความต้องการของบุคลากรมากยิ่งขึ้นต่อไป
รายละเอีอดตามลิ้ง  https://forms.gle/nNgoqPJi62L9K1nq9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *