สภาคณาจารย์และข้าราชการ ร่วมพิธีประทานแจกันดอกไม้จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภา จุฑาภรณ์ ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ด้วยในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 สภาคณาจารย์และข้าราชการ
นำโดยอาจารย์พันธ์ุธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ ประสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์ฯ
ได้ร่วมพิธี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงพระกรุณาประทานแจกันดอกไม้ให้แก่
ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ประจำปี 2566
ณ ห้องประชุม ท. 209 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *