ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 154 (7/2565)

ด้วยในวันที่  8 กรกฎาคม 2565

สภาคณาจารย์ฯ ได้กำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 154 (7/2565) เวลา 13.30 น.

โดยมีระเบียบวาระสำคัญ :

การจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นเรื่อง การปรับปรุง ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. …. และการจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็น เรื่อง การปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ฯ  ส่งไปยังทุกหน่วยงาน


 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *