การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ นัดแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565

ด้วยสภาคณาจารย์ฯ ได้กำหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 148(1/2565) นัดแรกในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ท 308 ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) โดยมีระเบียบวาระการพิจารณาที่สำคัญ อาทิ การเสนอขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2559 และการเตรียมจัดทำโครงการสภาคณาจารย์และข้าราชการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนบุคลาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในไตรมาสที่ 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *