การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 176 (5/2567) ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ด้วยในวันอังคารที่ 14  พฤษภาคม พ.ศ. 2567
นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรลาส  มาตรมูล รองประธานสภาคณาจารย์ฯ
ได้ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 176 (5/2567) เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม ท.308 ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์ มรพส.(ส่วนทะเลแก้ว)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *