การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 152 (5/2565) ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2565

ด้วยในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565

สภาคณาจารย์ฯ ได้กำหนดจัดประชุม ครั้งที่ 152 (5/2565) เวลา 13.30 น.

โดยมีระเบียบวาระสำคัญ

1. การในการพิจารณาแนวทางจัดทำประชาพิจารณ์ “ร่าง” ความคืบหน้า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. …. ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2. รายงานความคืบหน้าแนวทางการดำเนินการเรื่อง ภาระงานของบุคคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2559

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *