การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 170(11/2566) ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 170 (11/2566)
ในวันศุกร์ที่  10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.
ณ ห้อง ท. 410  ชั้น 4  อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

————————————————————-

โดยมีระเบียบวาระการประชุมสำคัญ  ได้แก่

1) การหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ จากเพื่อนบุคลากร

2) การพิจารณาแนวทางการจัดโครงการสภาคณาจารย์และข้าราชการสัญจรรับฟังความคิดเห็นของประชาคมพิบูลสงคราม ไตรมาสที่ 2 – 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *