การจัดโครงการประชาพิจารณ์ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ

 

ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้จัดโครงการประชาพิจารณ์

เรื่อง การปรับปรุงแก้ไข “ร่าง” ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ…

ในวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น.

รูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting และรูปแบบ Online

ณ ห้องประชุม ท 209 ชั้น 2 อาคารทีปวิขญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

โดยการจัดครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อดำเนินงานตามพันธกิจและเป็นสื่อกลางในการทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างบุคลากรและมหาวิทยาลัย คงไว้ซึ่งหลักธรรมภิบาลที่ดี รวมถึงการพิทักษ์ผลประโยชน์ของบุคลากร
2) เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3) เพื่อรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของบุคลากร ไปปรับปรุงแก้ไข “ร่าง” ข้อบังคับให้มีความเหมาะสมตรงกับความต้องการของประชาคมภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่อมหาวิทยาลัย
                                ซึ่งการจัดทำโครงการประชาพิจารณ์ครั้งนี้ สภาคณาจารย์และข้าราชการได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 181 (3/2565) วันอังคารที่ 22 มีนาคม  2565 นอกจากนี้ สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 152 (5/2565) วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เห็นชอบให้ดำเนินการสอบถามความคิดเห็นของประชาคมเกี่ยวกับการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ฯ ไปพร้อมด้วยว่ามีประเด็นที่ต้องการเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงหรือไม่

               ทั้งนี้ ผลการดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งการดำเนินการลำดับต่อไป จะรายงานผลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *