การเข้าร่วมพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ6

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.
อาจารย์พันธ์ุธิดา ลิ้มศรีประพันธ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ได้เข้าร่วมพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยมี อธิการบดี มรพส. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี
………………………………………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *