ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

 1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร
  • ส่งเสริม สนับสนุนให้คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
  • จัดทำระบบฐานข้อมูลของสภาคณาจารย์และข้าราชการในด้านต่างๆ
  • เสนอให้มีการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสารและจัดกิจกรรมกับประชาคม
  • ส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภาคณาจารย์ที่เป็นตัวแทนจากหน่วยงานให้มีภาพลักษณ์ที่ดี
  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในกิจกรรมของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
  • จัดเวทีประชาคมเพื่อนำประเด็นสำคัญเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ
 3. ยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
  • สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  • ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสภาคณาจารย์และข้าราชการกับผู้บริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
  • เสนอแนะแนวทางการจัดหารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม สนับสนุนความมั่นคงด้านสวัสดิการและพัฒนาบุคลากร
  • ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตลอดจนความมั่นคงแก่บุคลากร
  • พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรตามสายงาน