ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ 1 การบริหารจัดการและการพัฒนากิจการของมหาวิทยาลัย (ผู้จัดการ)

กลยุทธ์

1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการสภาคณาจารย์และข้าราชการตามหลักธรรมาภิบาล

1.2 เสนอแนะและให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนากิจการของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ 2 การพิทักษ์สิทธิประโยชน์ และพัฒนาบุคลากร (ผู้พิทักษ์)

กลยุทธ์

2.1 การพิทักษ์สิทธิประโยชน์ให้กับบุคลากร

2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ

2.3 พัฒนาแนวทางร่วมกันในการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ 3 การประสานความร่วมมือและการมีส่วนร่วม (ผู้ประสาน)

กลยุทธ์

3.1 ประสานความร่วมมือสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

3.2 ความร่วมมือเครือข่ายสภาคณาจารย์และข้าราชการภายนอก