คณะกรรมการสภาคณาจารย์

คณะอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการและกิจการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติพนธ์  ศรีสวัสดิ์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 
อาจารย์ ดร.เอื้อบุญ  ที่พึ่ง 
 
นางศิริรัตน์  วาทมธุรส
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิรดา    เวชญาลักษณ์
 คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพคณาจารย์
และข้าราชการและส่งเสริมวิชาการ
 
ผศ.ดร.อรุณี  นุสิทธิ์  
 
ผศ.ดร.ธนวัฒน์  คล้ายแท้   

ว่าที่ร้อยโท ดร.คงเดช  พะสีนาม
 คณะอนุกรรมการฝ่ายพิทักษ์สิทธิประโยชน์
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 
อาจารย์พิมล    เกษมเสาวภาคย์
 
อาจารย์นันทิภาคย์   พวงสถิตย์
 
นายอดิศักดิ์    แก้วกองทรัพย์ 
 อาจารย์ ดร.ปฏิพันธ์  นันทขว้าง
 คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร

อาจารย์ธีรพัฒน์      พูลทอง
อาจารย์ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง  นางวันเพ็ญ    ตรงต่อกิจ
นางสาวสินี  ยิ้มน่วม 
 
นายสัญญา   ปานแย้ม