คณะกรรมการสภาคณาจารย์

คณะอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการและกิจการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

อาจารย์พันธุ์ธิดา  ลิ้มศรีประพันธ์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรลาส มาตรมูล 

 
นางสาวสิริลักษณ์  วงศ์ประสิทธิ์
 คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพคณาจารย์
และข้าราชการและส่งเสริมวิชาการ
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ณิรดา  เวชญาลักษณ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.คงเดช พะสีนาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษ สุจริตตั้งธรรม

อาจารย์ ดร.เกสร   กอกอง   

 คณะอนุกรรมการฝ่ายพิทักษ์สิทธิประโยชน์
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล    เกษมเสาวภาคย์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลธรรม     เกื้อบุตร
 
นายอดิศักดิ์    แก้วกองทรัพย์ 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกภูมิ     บุญธรรม
 คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร

อาจารย์กมลทิพย์    เดชะปรากรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล  รอดแก้ว

นายณัฐชานนท์   ดอนเขียวไพร

นายสัญญา   ปานแย้ม
 
นางวันเพ็ญ    ตรงต่อกิจ