คณะกรรมการสภาคณาจารย์

อาจารย์ ดร.ชุติพนธ์  ศรีสวัสดิ์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

  
อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์  คล้ายแท้


อาจารย์ ดร.เอื้อบุญ  ที่พึ่ง

อาจารย์ ดร.ปฏิพันธ์  นันทขว้าง

อาจารย์ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง