คณะกรรมการสภาคณาจารย์

คณะอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการและกิจการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

อาจารย์พันธุ์ธิดา  ลิ้มศรีประพันธ์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

เบอร์ติดต่อ : 081-8889330
อีเมล : phantida.l@psru.ac.th

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรลาส  มาตรมูล
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชกา

เบอร์โทรศัพท์ : 095-6254855
อีเมล : Krailas.m@psru.ac.thนางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

เบอร์โทรศัพท์ : 055267000 -2 ต่อ 9606
อีเมล : siriluk@psru.ac.th

 คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพคณาจารย์
และข้าราชการและส่งเสริมวิชาการ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.คงเดช พะสีนาม

เบอร์โทรศัพท์ : 055-267-080
อีเมล : phasinam@psru.ac.th

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ ดร.พนัส  มัตยะสุวรรณ

เบอร์โทรศัพท์ : 081-7405065
อีเมล : panus_m@psru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษ สุจริตตั้งธรรม

เบอร์โทรศัพท์ : 063-1659988
อีเมล : krit.su@psru.ac.th

 

อาจารย์ ดร.เกสร   กอกอง   

เบอร์โทรศัพท์ : 088-4131439
อีเมล : kasorn.kakag@gmail.com

 

 คณะอนุกรรมการฝ่ายพิทักษ์สิทธิประโยชน์
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล    เกษมเสาวภาคย์

เบอร์โทรศัพท์ : 089-5535840
อีเมล : phimol_psru@hotmail.com

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์นภัส  เกียรติเศวตฉัตร

เบอร์โทรศัพท์ : 062-3988826
อีเมล : nannaphat.p@psru.ac.th

 
นายอดิศักดิ์    แก้วกองทรัพย์

เบอร์โทรศัพท์ : 094-5455447
อีเมล : k.adisak@live.psru.ac.th

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกภูมิ     บุญธรรม

เบอร์โทรศัพท์ : 093-1379009
อีเมล : eakpoom.b@psru.ac.th

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ ดร.ขวัญหทัย ยิ้มละมัย

เบอร์โทรศัพท์ : 094-7066996
อีเมล : k51030976@gmail.com

 คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร

อาจารย์กมลทิพย์    เดชะปรากรม

เบอร์โทรศัพท์ : 055-267103
อีเมล : d.kasikamol@psru.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล  รอดแก้ว

เบอร์โทรศัพท์ : 081-3519654
อีเมล : Atthaphol_Rn@psru.ac.th


นายณัฐชานนท์   ดอนเขียวไพร

เบอร์โทรศัพท์ : 087-3236656
อีเมล : Cokedor2014@gmail.com


นายสัญญา   ปานแย้ม

เบอร์โทรศัพท์ : 083-8716895
อีเมล : sanyapanyam@psru.ac.th

 
นางวันเพ็ญ    ตรงต่อกิจ

เบอร์โทรศัพท์ : 082-4088216
อีเมล : Wonphen2@hotmail.com