สภาคณาจารย์และข้าราชการ ร่วมกิจกรรม “วันรักตันไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565”

ด้วย วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น.

สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันรักตันไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565″ เพื่อร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการ และรดน้ำต้นมะพร้าว” เป็นการปรับภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้มีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ สวยงาม

ช่วยลดภาวะโลกร้อนในอนาคต ณ บริเวณหน้าศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

 

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *