ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้จัดทำแบบสำรวจความต้องการสวัสดิการบุคลากร จึงขอความกรุณาบุคลากรทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามที่สภาคณาจารย์ฯ

 

ด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้จัดทำแบบสำรวจความต้องการสวัสดิการบุคลากรทุกท่านในมหาวิทยาลัย โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความครอบคลุมเกิด ประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากรทุกคนภายในมหาวิทยาลัย

จึงขอให้ท่านได้ร่วมตอบแบบสำรวจ และแสดงความคิดเห็น

**ทั้งนี้สภาคณาจารย์ฯ จะรวบรวมเป็นข้อมูลสรุปแต่ละประเด็นเสนอ ต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อให้การดำเนินการต่อไปค่ะ

แบบสำรวจความต้องการสวัสดิการบุคลากรhttps://forms.gle/pUL884ihbWH83S1o7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *