สภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมอบรมสัมนาเชิงปฎิบัติการ ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ด้วยในวันที่ 4-5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
และคณะกรรมการศึกษาข้อมูลการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับฯ  โดยมีผู้แทนจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ด้วย
ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการยกร่าง ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และเข้าร่วมอบรมสัมนาเชิงปฎิบัติการ ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
โดยมีท่านอาจารย์ ดร.นิคม โยกัญญา และคุณชัยวัฒน์ เบ้าสมบูรณ์
วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ โรงแรมเอสอาร์ เรสซิเดนซ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *