ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ผู้แทนจากคณะพยาบาลศาสตร์)

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

(ผู้แทนจากคณะพยาบาลศาสตร์)

 ดาวโหลดเอกสาร
ใบสมัครและแบบประวัติ : ใบสมัครและแบบประวัติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *