กระทรวง อว. กำหนดให้ ” มรพส. ” 👉 สังกัดสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 2 ” กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม “

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อว. ได้ประกาศกำหนดจัดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันการศึกษา โดยกำหนดให้ ” มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ” 👉 สังกัดสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 2 ” กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *