สภาคณาจารย์และข้าราชการ มรพส. ร่วมเก็บข้อมูลและศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ด้วยในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 สภาคณาจารย์ฯ ได้ร่วมเก็บข้อมูลการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับการบริหารจัดการและการศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ นำโดย ผศ.ดร. พิทักษ์ อยู่มี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และรับฟัง การบรรยาย”การเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสถาภาพมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”โดยท่าน รศ.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และโรงเรียนสาธิต สจล.-โรงเรียนนานาชาติสายวิทย์

***********************

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *