วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 สภาคณาจารย์ฯ ได้จัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 113 (12/2561)

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 สภาคณาจารย์ฯ ได้จัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 113 (12/2561) โดยมีวาระสำคัญในการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อวางแผนการจัดทำกิจกรรมโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรมหาวิทยาลัยต่อไป

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *