พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
  2. พัฒนาบุคลากร โดยส่งเสริมและสนับสนุนในด้านต่าง ๆ
  3. ประสานความร่วมมือระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย
  4. เสนอแนะและให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนากิจการของมหาวิทยาลัย
  5. พิทักษ์ผลประโยชน์ของบุคลากรและมหาวิทยาลัย