พันธกิจ

 

  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการสภาคณาจารย์และข้าราชการตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมเสนอแนะและให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนากิจการของมหาวิทยาลัย
  2. พิทักษ์สิทธิประโยชน์ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งด้านการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านอื่น ๆ
  3. ประสานความร่วมมือ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และเครือข่ายภายนอก