พันธกิจ

 

  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
  2. ประสานความร่วมมือระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาของบุคลากรในด้านต่าง ๆ 
  4. ให้ข้อเสนอแนะและคำปรึกษาเพื่อการพัฒนากิจการของมหาวิทยาลัย
  5. พิทักษ์ผลประโยชน์ของบุคลากรและมหาวิทยาลัย