ติดต่อเรา

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5526-7000 ต่อ 9225
เว็บไซต์ : http://senate.psru.ac.th
อีเมล์ : senate@psru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/senate.psru

แผนที่การเดินทาง