ประกวดออกแบบเสื้องานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพิบูล ปี 2566

สมาคมศิษย์เก่า และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการ
ประกวดออกแบบเสื้องานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพิบูล ปี 2566
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ บุคคลทั่วไป (ยกเว้นคณะผู้จัดทําและผู้ตัดสินการประกวด)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกวด

 • รูปแบบเสื้อ ต้องมีความสวยงามทางศิลปะ ชัดเจน ร่วมสมัย และมีเอกลักษณ์
 • สื่อความหมายของงานภายใต้แนวคิด 1) ครบรอบ 102 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2) ความสุขฤดูหนาว 3) รื่นเริงคริสมาสต์
 • ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องอธิบายแนวคิด ความหมายของผลงาน เช่น รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ที่ใช้ในการออกแบบเสื้อ
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกินท่านละ 1 ผลงาน โดยเลือกจาก 1)เสื้อคอโปโลแบบมีกระเป๋าด้านหน้า และ 2)เสื้อยืดคอกลม
 • ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบขึ้นมาใหม่ มิได้ทําซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่นอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นปรากฏอยู่ในชิ้นงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และผลงานนั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานส่งเข้าประกวดมีลักษณะละเมิดต่อกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมายไม่ว่ากรณีใด ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชิ้นงาน ผู้ที่ได้รับรางวัลตกลงให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดตกเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น ตลอดจนสิทธิ์อื่นใดในผลงานเป็นของ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และขอสงวนสิทธิ์ในการนําไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือปรับแบบตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการใช้งานได้จริง
 • คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดส่งผลงานคืนผู้เข้าประกวดทุกกรณี
 • การพิจารณาผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากตรวจสอบพบ ในภายหลังว่า ผลงานที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คณะกรรมการจะเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่ได้รับไปแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ให้ผู้ถูกเพิกถอนผลการตัดสินดําเนินการ คืนรางวัลที่ได้รับไปทั้งหมดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลจากคณะกรรมการ หากท่านเพิกเฉยจะถูกดําเนินคดีแพ่งตามกฎหมายต่อไป

เงื่อนไข/ข้อตกลงการส่งผลงานเข้าประกวด

 • การส่งผลงาน
  ผู้ประกวดจะต้องส่งใบสมัครพร้อมผลงานในรูปแบบไฟล์ ประกอบด้วย

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ตุลาคม 2566
 • ประกาศผลการตัดสินในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2566 ทางเว็บไซต์ กองพัฒนานักศึกษา  http://saf.psru.ac.th/ และ facebook กองพัฒนานักศึกษา

เกณฑ์การตัดสิน

การตัดสินการประกวดพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • ความคิดสร้างสรรค์ และแนวคิดในการนําเสนอผลงาน (30 คะแนน)
 • ความสวยงาม ความทันสมัย ความน่าสนใจ มีเอกลักษณ์และความเหมาะสมในการ นําไปใช้งาน (40 คะแนน)
 • การสื่อความหมายตามหัวข้อที่กําหนด และมีองค์ประกอบครบถ้วน (30 คะแนน)

รางวัลการประกวด 

ประเภทเสื้อยืดคอโปโล (แบบมีกระเป๋าด้านหน้า)

 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประเภทเสื้อยืดคอกลม

 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ผลการประกวด

 • ประเภทเสื้อโปโล
  รางวัลชนะเลิศ – นายหิรัณย์ นรมาศ
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 – นางสาวสุพรรษา บำรุงอินทร์
  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 – นายสมนึก ลอยอากาศ
 • ประเภทเสื้อคอกลม
  รางวัลชนะเลิศ – นายสมนึก ลอยอากาศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *