ผู้บริหาร

นางสาวประนอม  หาญจริง
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
E-mail : umpon@psru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์สายใน : 055-267000 ต่อ 9600