ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม
( Asst.Prof. Thanasarn  Phengphum, Ph.D.)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 055-267000 ต่อ 8377
เบอร์มือถือ : 093-035-5565
อีเมล : thanasarn@psru.ac.th

นางสาวประนอม  หาญจริง
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
E-mail : umpon@psru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์สายใน : 055-267000 ต่อ 9600