ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เลขที่ 156 หมู่ 5 อาคารกิจการนักศึกษา ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

e-Mail
saf@psru.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์
งานบริหารทั่วไป 055-267056
งานกิจกรรมนักศึกษา 055-267078
งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า 055-267079
งานส่งเสริมและพัฒนากีฬา 055-267000 ต่อ 9672,9674

โทรสาร : 055-267056