ประวัติความเป็นมา

กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานในสังกัด สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีภารกิจในการส่งเสริมเติมเต็มศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตคุณธรรม คุณภาพ เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการจัดบริการและสวัสดิการสำหรับนักศึกษาและศิษย์เก่า


วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรด้านกิจการนักศึกษาชั้นนำของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พันธกิจ         

1.  ให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

2.  ส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนานักศึกษาโดยเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ

3.  ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัยฯ

4.  บริหารองค์กรโดยใช้หลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                                                     

ยุทธศาสตร์ ที่1 ส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณภาพ มีความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ ที่2 จัดระบบการบริการและสวัสดิการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ ที่3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ ที่4 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย

ค่านิยม    

S =  Servive  บริการดี

A =  Active   มีความกระตือรือร้น

F =  Friendly ยิ้มแย้มแจ่มใส