เชิญชวนร่วมกิจกรรม Virtual Run เดิน-วิ่ง ส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ ในสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่าง

เชิญชวนร่วมกิจกรรม  Virtual Run  เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ ในสถาบันอุดมศึกษา
เครือข่ายสถาบันเขตภาคเหนือตอนล่าง

🏃‍♀️ โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ ในสถาบันอุดมศึกษา  เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือตอนล่าง
สมาชิก 16 สถาบัน ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ตาก จังหวัดตาก
3. วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก
4. วิทยาลัยชุมชนตาก จังหวัดตาก
5. วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
6. มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
7. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์
8. มหาวิทยาลัยภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์
9. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
12. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
16. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จังหวัดพิจิตร
ลุ้นรางวัล
ทั้งนี้ ทั้งนี้สามารถสมัคร เข้าร่วมการแข่งขันและส่งผลการแข่งขันได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายนถึง 25 กันยายน 2566
สมัคร 👇👇
ส่งผลการแข่งขัน 👇👇
              เชิญชวน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วม กิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 
               ณ สนามกีฬาพระองค์ดำ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
             ในวันที่ 27 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *