บริการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566 ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดบริการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566 ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน เพื่อคัดกรองโรคเบื้องต้นและหาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ให้บุคลากรได้ประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเอง ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ห่างไกลจากการเกิดโรคและมีความพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดจัดบริการตรวจสุขภาพ จำนวน 2 รอบ คือ
• วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 สำหรับผู้ใช้สิทธิ์ข้าราชการ/ ข้าราชการบำนาญ (เบิกตรง) และ
• วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 ผู้ใช้สิทธิ์ประกันตน (ประกันสังคม)
**เริ่มลงทะเบียนในวันตรวจ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์ (ส่วนทะเลแก้ว)

**ผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 11 กันยายน 2566 ทางเว็บไซต์งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ >> https://sas.psru.ac.th/index.php/health-check-66/

เพื่อตรวจสอบสิทธิ์จากโรงพยาบาลต่อไป

มีข้อสงสัย / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ห้องพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *