รับใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับนักศึกษาที่จบในปีการศึกษา 2565

🍀งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา #จะดำเนินการแจกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมให้แก่นักศึกษาที่จบในปีการศึกษา 2565
หลักสูตร 5 ปี (รหัส 61), หลักสูตร 4 ปี (รหัส 62) และหลักสูตร 2 ปี (รหัส 64)  ที่ผ่านกิจกรรมครบทุกกิจกรรมแล้ว
(Link: ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม http://202.29.80.144/activity/ )

🔸 โดยวิธีการ
1️⃣ #ติดต่อรับด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2566 และ วันที่ 1-15 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์) ณ ห้องงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว
🔹หลักฐานที่ใช้ในการขอรับใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม  บัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชน
🔹กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถมารับเองได้ สามารถให้ผู้อื่นรับแทนได้ โดยแสดงสำเนาบัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชน ของเจ้าของใบรับรองฯ
หรือ

2️⃣ #รับแบบออนไลน์ (จัดส่งทางอีเมล) จัดส่งใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมทางอีเมล ภายในไม่เกิน 5 วันทำการ นับจากวันที่ลงทะเบียนไว้
Link : กรอกข้อมูลลงทะเบียนเพื่อขอรับใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม https://forms.gle/ftxtRV7fh27Hmhzs7
(ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกฯ ได้ที่อีเมลของนักศึกษา)
⏰📣มีข้อสงสัย สอบถาม ได้ที่เพจงานกิจกรรมนักศึกษา มรภ.พิบูลสงคราม หรือโทร. 055-267000 ต่อ 9603, 9613, 9618

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *