เยี่ยมติดตามผลการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ ของนักเรียนทุนพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

เยี่ยมติดตามผลการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่
ของนักเรียนทุนพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจำปีการศึกษา  2565

📅วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย กองพัฒนานักศึกษา
จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน และให้การต้อนรับการเยี่ยมติดตามผลการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ของ นักเรียนทุนพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

👉โดยมี นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ ประธานกรรมการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ กล่าวรายงานการดำเนินการ
👉นายพชรเสฏฐ์ บุญศิริสาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนทุนพระราชทาน
👉ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์

🤝พร้อมด้วยฝ่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก จิตอาสาพระราชทาน 904 ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นผู้แทนมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 37 คน ที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งสัมภาษณ์นักเรียนทุน เพื่อติดตามผลการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียน

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มรพส.

       
      
      
        

แบ่งเป็น นักเรียนทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 18 คน , มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 5 คน , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จำนวน 1 คน ,
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จำนวน 8 คน ,  วิทยาลัยการสารธารณสุขสิรินธร จำนวน 3 คน และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จำนวน 2 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพียงแห่งเดียวของประเทศไทย ที่จัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 “พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม”   ที่มีการน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน พร้อมพัฒนาตน ซึ่งจะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไปในอนาคต มีการดำเนินการรับนักเรียนทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา  โดยมีกองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานหลักที่ติดตาม ดูแลนักศึกษา ทั้งด้านความประพฤติ ผลการเรียน ตลอดจนการใช้จ่ายเงินพระราชทาน ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา ตามคณะที่นักศึกษาสังกัด ภายใต้ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ของนักศึกษาทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ  อย่างเคร่งครัด

 

ภาพ : ปาลิตา  คุ้มจุ้ย / จีระวรรณ  น่วมไทย
ข่าว : ปองภพ  ด้วงน้อย

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *