ประชุมนักศึกษาที่ประสงค์ผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2565

ประชุมนักศึกษาที่ประสงค์ผ่อนผันทหาร
ประจำปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565
ผศ.ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมนักศึกษาผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาชาย ที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือย่างเข้า 21 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ.2540-2545) ซึ่งครบกำหนดการรายงานตัวเป็นทหารกองเกินใน ปี พ.ศ.2566 โดยมี นางสาวประนอม หาญจริง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน พร้อมด้วย คุณสิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์ ตำแหน่ง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจเลือกทหารกองเกินเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ตามกฎกระทรวง และ แนะนำขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารของมหาวิทยาลัยฯ

ซึ่งมีกำหนดให้นักศึกษายื่นแบบคำร้องพร้อมเอกสารประกอบการขอผ่อนผัน ดังนี้

>> ยื่นคำร้องขอผ่อนผันฯ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://sas.psru.ac.th/soldier2565/user/login.php…
>> ยื่นคำร้องขอผ่อนผันฯ ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องทุนการศึกษา ชั้น 1 อาคารกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เวลา 09.00-11.00 และ 13.00-16.00 น.

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : ทางเว็บไซต์งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา http://sas.psru.ac.th/index.php/2022/11/03/soldier/

ภาพการประชุม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *