โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพัฒนา Soft Skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (วศค. ) รูปแบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพัฒนา Soft Skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (วศค. ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 17,18,21,31 มกราคม และ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 โดย มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่ง เข้าร่วมจำนวน 438 คน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม , มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย , มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ , มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ , มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ,มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และได้รับเกียรติจาก ท่าน ดร.นงรัตน์ อิสโร (เจ้ฝน) เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *