ศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาและการดำเนินงานวิศวกรสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย นายอำพน กลีบปาน
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนางสาวพนาวัน เปรมศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน พร้อมด้วย
รองคณบดี บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา ทั้ง 8 คณะ และผู้นำสภานักศึกษา องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทั้ง 8 คณะ เข้าศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาและการดำเนินงานวิศวกรสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีท่านรองศาสตราจารย์ ดร. ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอขอบพระคุณ กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ให้อนุญาตให้เข้าศึกษาดูงาน และต้อนรับอย่างอบอุ่น
คลิกดูภาพเพิ่มเติมที่ >>>สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม – Student Council of PSRU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *