ศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาและการดำเนินงานวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายอำพน กลีบปาน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
นางสาวพนาวัน เปรมศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน พร้อมด้วยรองคณบดี บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา
ทั้ง 8 คณะ และผู้นำสภานักศึกษา องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาและการดำเนินงานวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการนี้ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ให้เกียรติในการกล่าวต้อนรับ ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต้องขอขอบพระคุณกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และท่านประธานสมาพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ที่ให้อนุญาตให้เข้าศึกษาดูงาน และต้อนรับอย่างอบอุ่น
คลิกดูภาพเพิ่มเติมที่ >>>สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม – Student Council of PSRU

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *