ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนสาร เพ็งพุ่ม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายอำพน กลีบปาน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากร และผู้นำองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ ห้องประชุม ท.209 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม กองพัฒนานักศึกษา มรพส.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *