มอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกและยกย่องว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี จำนวน 4 คน ได้แก่
?1.นายปวริศ เหล็กสุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
?2.นางสาววิลาสินี คล้ายรุ่งเรือง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
?3.นายสิริโชค เมฆโต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
?4.นายอนุชา บุญถิ่น นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

 

 

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *