ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

??ประชาสัมพันธ์….ปฏิทินการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
??หมายเหตุ ?รายละเอียดและรูปแบบการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม จะแจ้งให้นักศึกษาทราบภายหลัง
?เอกสารการเข้าร่วมกิจกรรม และรายละเอียดที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ จะส่งไปให้นักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่นักศึกษาได้กรอกไว้ในระบบการจองชุด FRESHMAN64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *