เปิดรับซ่อมกิจกรรม ในรูปแบบ Online เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (รอบสุดท้าย ปีการศึกษา 2563)


✔️✔️เปิดรับซ่อมกิจกรรม ในรูปแบบ Online
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (รอบสุดท้าย ปีการศึกษา 2563)
➡️➡️สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (รหัส 60 และ รหัส 62 เทียบโอน) ที่ยังไม่ผ่านกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
➡️➡️โดยให้ติดต่อขอทำกิจกรรมอื่นทดแทน ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID -19
?โดยแจ้งชื่อ – นาสมกุล รหัสนักศึกษา สาขา คณะและจำนวนกิจกรรมที่ซ่อม ผ่านช่องทาง Inbox เพจ “งานกิจกรรมนักศึกษา มรภ.พิบูลสงคราม”
โดยแจ้งชื่อ – นาสมกุล รหัสนักศึกษา สาขา คณะ
ได้ตั้งวันที่ 7 – 31 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *