สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

อ ทัว_904x1356
อาจารย์พัฒนภาณุ ทูลธรรม
Mr.Pattanaphanu Tooltham
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
สส.ม. : สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สส.บ. : สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ ตาล_904x1356
อาจารย์ชัยพร อุโฆษจันทร์  
Mr.Chaiyaporn Ukosachan
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ ต๊อก_904x1356
อาจารย์อัครพงษ์ เพ็ชรพูล
Mr.Akarapong Pethpool
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
ศศ.ม. : พัฒนาสังคม : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ. : การพัฒนาชุมชน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ เอ_904x1356
อาจารย์สุเทพ คำเมฆ
Mr.Suthep Khammek
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
ศศ.ม. : วิจัยประชากรและสังคม : มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.บ. : วิจัยสังคม : มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ วี_904x1356
อาจารย์ปริญญา หวันเหล็ม
Mr.Parinya Wanlem
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศศ.บ. สังคมวิทยามานุษยวิทยา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
clmd200662
อาจารย์ปฐมพร สันติเมธี
Miss. Pathomporn Santimethi
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
สส.ม. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.บ. อักษรศาสตร์ : มหาวิทยาลัยศิลปากร

11,989 total views, 11 views today