นิติศาสตร์ (น.บ.)

อาจารย์ประจำสาขานิติศาสตร์

หลักสูตร : สาขาวิขานิติศาสตร์(น.บ.) 2553
หลักสูตร : สาขาวิชานิติศาสตร์(น.บ.) ปรับปรุง 2559
อ นฤมล_904x1356
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล พุ่มเมือง
Asst.Prof. Naruemon Poommuang
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา 
น.ม. : กฎหมายเอกชนและธุรกิจ : จุฬาลงกรณณ์มหาวิทยาลัย
น.บ. : นิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นบ.ท. : เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
 ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความสำนักฝึกอบรมวิชาความแห่งสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผศ.ดร.พัฒนพันธ์ เขตต์กัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนพันธ์ เขตต์กัน
Asst.Prof. Dr.Pattanaphan Khetkan
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
D.P.A. : Doctor of Public Administration : ATENEO DEVAO UNIVERSITY
น.ม. : นิติศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
น.บ. : นิติศาสตร์ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ดร.พิชญา เหลืองรัตนเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญา เหลืองรัตนเจริญ
Asst.Prof. Dr.Pitchaya Luengrattanajaroen
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
น.ด. : กฎหมายอาญาและกระบวนยุติธรรมทางอาญา : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
น.ม. : กฎหมายอาญาและกระบวนยุติธรรมทางอาญา : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
น.บ. : นิติศาสตร์ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อ.อุดม หมีเทศ
อาจารย์อุดม หมีเทศ
Mr.Udom Meethet
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
น.ม. : กฎหมายมหาชน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
น.บ. : นิติศาสตร์ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อ.กานดิศ ศิริสานต์
อาจารย์กานดิศ ศิริสานต์
Mr.Karndid sirisarn
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
น.ม. : นิติศาสตร์ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
น.บ. : นิติศาสตร์ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความสำนักฝึกอบรมวิชาความแห่งสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
S__52682785
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล เกษมเสาวภาคย์
Asst.Prof. Phimol Kasemsaowaphak
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
น.ม. : กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
น.บ. : นิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความสำนักฝึกอบรมวิชาความแห่งสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อ อ๊อฟ_904x1356
อาจารย์ธีรวุฒิ ทองทับ
Mr.Theerawut Thongtab
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา 
น.ม. : กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
น.บ. : นิติศาสตร์ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความสำนักฝึกอบรมวิชาความแห่งสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อ เอ็ม_904x1356
อาจารย์ภูวเดช วงศ์เคี่ยม
Mr.Phuwadate Wangkiam
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
น.ม. : นิติศาสตร์ (สาขากฎหมายมหาชน) : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
น.บ. : นิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รบ. : รัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตรกฏหมายมหาชน รุ่นที่ 29 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความสำนักฝึกอบรมวิชาความแห่งสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่น 32
NS7_1847_904x1356
อาจารย์สุมนภัศร์ คุ้มจันทร์
Mr.Sumonpat Kumjan
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
น.ม. : กฎหมายมหาชน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.บ. : นิติศาสตร์ : มหาวิทยาลัยนเรศวร
นบ.ท. : เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
 ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความสำนักฝึกอบรมวิชาความแห่งสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
NS7_1848
อาจารย์ปรัชญาไชย แช่มช้อย
Mr.Pruchya Chamchai
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
น.ม. : กฎหมายมหาชน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.บ. : นิติศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ ปืน_904x1356
อาจารย์วรวิทย์ ชายสวัสดิ์
Mr.Warrawit Chaisawat
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
น.ม. : กฎหมายระหว่างประเทศ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
น.บ. : นิติศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความสำนักฝึกอบรมวิชาความแห่งสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

8,061 total views, 6 views today