รัฐศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์

อ เอนก_904x1356
อาจารย์อเนก สุขดี
Mr.Anek Sookdee
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
ร.ม. : การเมืองการปกครอง : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ร.บ. : ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 อ.ภัทรพิมพ์ เส้งเสน
อาจารย์ภัทรพิมพ์ ทองวั่น
Miss Pattarapim Thongwun
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
ศศ.ม. : รัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.บ. : รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.ด. : ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กำลังศึกษาต่อ)
อ รัตน์_904x1356
อาจารย์วริยา ด้วงน้อย
Miss Variya Doungnoi
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
ร.ด. : เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ (กำลังศึกษาต่อ)
รป.ม. : การบริหารรัฐกิจ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศศ.บ. : รัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
อ แบง_904x1356
อาจารย์อมฤต วุ่นพูลสมบัติ
Mr.Amarit Wunpunsombat
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
ร.ม. : การปกครอง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ. : รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อ กาน_904x1356
ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช
Dr.Thannapat Jarernpanit
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
ร.ม. : การปกครอง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร.บ. : รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปรด. : สังคมศาสตร์ (นานาชาติ) : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ ใหม่_904x1356
อาจารย์กฤติมา อินทะกูล
Miss Krittima Intagoon
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
ร.ม. : การปกครอง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร.บ. : รัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ วสัน_904x1356
อาจารย์วสันต์ ปวนปันวงศ์
Mr.Wasan Pounpunwong
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
ร.ม. : รัฐศาสตร์ (การเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศศ.บ. : ไทยศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร.บ. : รัฐศาสตร์ (ทฤษฏีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ร.บ. : รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ร.บ. : รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
chanidapa
อาจารย์ชนิดาภา ชลอวงษ์
Miss Chanidapha Chalorwong
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
ร.ม. : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การเมืองการปกครอง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร.บ. : รัฐศาสตรบัณฑิต : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

25,294 total views, 46 views today