รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)

อาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)

หลักสูตร : สาขาวิขารัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)

อ โก้_904x1356
อาจารย์นันทพันธ์ คดคง
Mr. Nanthaphan Kodkong
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
รป.ม. : การบริหารจัดการภาครัฐ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รป.บ. : รัฐประศาสนศาสตร์ (เกียรตินิยม อันดับ 1) : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ แตงกวา 2_904x1356
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัสถา โรจนตระกูล
Asst.Prof. Dr.Tanastha Rojanatrakul
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
รป.ด. : รัฐประศาสนศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รป.ม. : นโยบายสาธารณะ : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ. : ภาษาไทย (ภาษาตะวันออก) : มหาวิทยาลัยศิลปากร
อ วงษกร_904x1356
อาจารย์ ดร.วงศกร เจียมเผ่า
Dr.Wongsakon Jaimpao
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
Ph.D. : Public Administration : University Utara Malaysia
สศ.ม. : อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม : มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.บ. : รัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อ โขติ_904x1356
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ
Asst.Prof. Dr.Chot Bodeerat
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
รป.ด. : รัฐประศาสนศาสตร์ : มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์
ศน.ม. : รัฐศาสตร์ (การปกครอง) : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พธ.บ. : รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
อ ฟอร์ด_904x1356
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์
Asst.Prof. Dr.Kampanart Wongwatthonaphong
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
ปร.ด. : รัฐประศาสนศาสตร์ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รป.ม. : รัฐประศาสนศาสตร์ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รป.บ. : บริหารรัฐกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์       
บธ.บ. : การเงินและการธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 1) : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ ซอ_904x1356
อาจารย์รณชัย หมื่นวงศ์
Mr.Ronnachai Muenwong
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
รป.ม. : นโยบายสาธารณะ : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ. : รัฐประศาสนศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อ.ธัญวรัตน์ คงนุ่น
อาจารย์ ธัญวรัตน์ คงนุ่น
Miss Turwarat Kangnoon
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
รป.ม. : การบริการและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ศศ.บ. : รัฐประศาสนศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อ จูน 2_904x1356
อาจารย์จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล
Miss Chuthatip Pradipatnaruemol
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
รป.ม. : นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์  : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ร.บ.   : รัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ เค้ก1_904x1356
อาจารย์รสสุคนธ์ ประดิษฐ์
Miss Rotsukhon Pradit
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
รป.ม. : นโยบายสาธารณะ : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ร.บ. : รัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ อ้อ1_904x1356
อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.หญิง ยุวดี พ่วงรอด
Acting Sub Lt. Yuvadee Phongrod
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
รป.ม. : การบริหารจัดการภาครัฐ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ศศ.บ. : พัฒนาสังคม : มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ สิริอร_904x1356
อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.หญิง สิริอร ไตรทรัพย์
 Acting Sub Lt. Sirion Trisup
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
ศศ.ม. : การบริหารรัฐกิจและกฏหมาย : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศศ.บ. : รัฐประศาสนศาสตร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อ สุดารัต_904x1356
อาจารย์สุดารัตน์ รัตนพงษ์
Miss Sudarat Rattanapong
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
รป.ม. : การจัดการความขัดแย้ง : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ร.บ. : รัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ แตงโม_904x1356
อาจารย์หนึ่งฤทัย ศรีสุกใส
Miss Nungruthai Srisuksai
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
รป.ม. : การบริหารจัดการภาครัฐ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
บธ.บ. : บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  เกียรตินิยมอันดับ 2 : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
tonranin2
อาจารย์ธรณินทร์  เสนานิมิตร
Mr.Thoranin Senanimitr
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
รป.ม. : รัฐประศาสตร์ การบริหารองค์การภาครัฐและเอกชน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ร.บ. : รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

13,274 total views, 66 views today