ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

p1350_1

ปรัชญา

เป็นองค์กรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

“วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้นำในการสร้างองค์ความรู้ การวิจัย และบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน”

 

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม โดยการพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พร้อมทั้งหาทรัพยากรที่พอเพียงสำหรับการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
  2. พัฒนาและผลิตผลงานวิจัย รวมทั้งองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีการมุ่งเน้นการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และรับใช้สังคม
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุง และการพัฒนางานด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
  4. ให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน การดำเนินกิจกรรมร่วมกับประชาคมและเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก เพื่อการมีส่วนร่วมในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และมีบทบาทในการพัฒนาและสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
  5. สร้างระบบและกลไกในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อพัฒนาวิทยาลัยฯ ไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลบนหลักการพึ่งพาตนเอง

 

อัตลักษณ์ของหน่วยงาน

บัณฑิตมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นนักปฏิบัติที่มีจิตสาธารณะ เพื่อรับใช้ท้องถิ่นและสังคม College 4.0 (CLMD)

C        =        Creative          คิดสร้างสรรค์

L        =        Leader           เป็นผู้นำ

M       =        Manager         เป็นนักจัดการ

D        =        Developer        เป็นนักพัฒนา

1,983 total views, 6 views today