การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)

อาจารย์ประจำสาขาพัฒนาชุมชน

หลักสูตร : สาขาวิขาการพัฒนาชุมชน(ศศ.บ.)

 อ จิ๊บ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์
Asst.Prof.Dr.Tasnee Pattamason
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
ศศ.ด. : พัฒนาสังคม : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.ม. : พัฒนาสังคม  : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศศ.บ. : รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อ พึงรัก_904x1356
อาจารย์ ดร.พึงรัก ริยะขัน
Dr.Pungrak Riyakhan
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
ปร.ด. : สังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ศศ.ม. : พัฒนาสังคม : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ. : การพัฒนาชุมชน : สถาบันราชภัฏนครสวรรค์
อ กมลภพ_904x1356
อาจารย์ ดร.กมลภพ ยอดบ่อพลับ
Dr.Kamonpob Yotbophub
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
ศศ.ด. : พัฒนาสังคม : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.ม. : สังคมศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร
กศ.ม. : จิตวิทยาการแนะแนว : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ. : พัฒนาชุมชน : วิทยาลัยครูนครสวรรค์         
บธ.บ. : การจัดการ : มหาวิทยาลัยภาคกลาง
อ ไชรัต_904x1356
อาจารย์ไชยรัตน์ ศิรินคร
Mr.Chaiyarat Sirinkorn
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
ศศ.ม. : พัฒนาสังคม : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ. : การพัฒนาชุมชน : สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
อ อรร_904x1356
อาจารย์อรรถพล วงศ์ชัย
Mr.Atthapon Wongchai
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
ป.เอก : ลาศึกษาต่อ
ศศ.ม. : พัฒนาสังคม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สส.บ. : สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ บอม_904x1356
อาจารย์รุ่งโรจน์ ฝ้ายเยื่อ
Mr.Rungrote Faiyuea
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
ศศ.ม. : ยุทธศาสตร์การพัฒนา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ศศ.บ. : การพัฒนาชุมชน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อ พลอย_904x1356
อาจารย์นนทชา ชัยทวิชธานันท์
Mrs. Nonthacha Chaitawittanun
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
ศศ.ม. : พัฒนามนุษย์และสังคม : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ. : พัฒนาสังคม : มหาวิทยาลัยนเรศวร

13,046 total views, 21 views today