ภาระกิจ

DSC_1024

ภารกิจของวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

ภารกิจตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ของคณะการปรับปรุงและการถ่ายทอดเทคโนโลยี สำหรับในด้านนี้จะปรากฏอยู่ในสรุปรายงานประจำปีในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งตามมาตรา 7 จากพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 ที่กำหนดให้ปฏิบัติภารกิจครอบคลุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา

1,975 total views, 1 views today