วัตถุประสงค์

DSC_1024

1.ประชาชนและผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานในท้องถิ่นได้รับโอกาสพัฒนาเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพ
2.มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่ท้องถิ่นและสากล
3.ครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น และเครือข่ายมีโอกาสในการพัฒนาคุณธรรมและคุณภาพประชาชน ในท้องถิ่นได้รับบริการทางวิชาการที่มีคุณภาพอย่างเหมาะสมและมีผลงานสืบสาน โครงการอันเนื่องมาจาก แนวพระราชดำริ
4. มีการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5. มีการบริหารจัดการที่ดี

1,736 total views, 1 views today