ผู้บริหาร วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น

NS7_0049 as Smart Object-1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ
คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
อ ฟอร์ด_904x1356 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท วงษ์พัฒนพงษ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
6 อ พึงรัก-010 อาจารย์ ดร.พึงรัก ริยะขัน
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ
00 อาจารย์รุ่งโรจน์ ฝ้ายเยื่อ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

4,481 total views, 16 views today