วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Library) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

🤩👉 วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการจัดการและพัฒ […]

55 total views, no views today

ขอแสดงความยินดีกับ… ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์ ” ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ดำรงตำแหน่ง “รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”

🎉 ขอแสดงความยินดีกับ… ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]

65 total views, 5 views today