“วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ 2563 หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

🤩👉กำหนดการ “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ 2563 ห […]

90 total views, 10 views today

วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Library) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

🤩👉 วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยการจัดการและพัฒ […]

55 total views, no views today

ขอแสดงความยินดีกับ… ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์ ” ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ดำรงตำแหน่ง “รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”

🎉 ขอแสดงความยินดีกับ… ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]

60 total views, no views today

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการร่วมโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบแบบบูรณาการนำร่องและโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

  💞🤝 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการร่วมโครงการ […]

55 total views, no views today

ขอแสดงความยินดีกับ… “รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ” คณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “บุคลากรดีเด่น (สายวิชาการ) ประจำปี 2562”

ขอแสดงความยินดีกับ… “รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ […]

115 total views, 5 views today

ประชุมคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 12 (1/2563)

    ประชุมคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยการจัดการแ […]

110 total views, 5 views today

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป ตำแหน่งแม่บ้านรายวัน ประจำวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป ตำแหน่งแม่บ้านรายวัน ประจ […]

641 total views, no views today

ยินดีตอนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

ยินดีตอนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหล […]

1,740 total views, no views today

ขอเชิญชวนส่งบทความ “เพื่อตีพิมพ์ในวารสารการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น”

ขอเชิญชวนส่งบทความ “เพื่อตีพิมพ์ในวารสารการจัดการ […]

4,538 total views, 5 views today