คณะกรรมการอำนวยการ
d8

อาจารย์ ดร.ชุติพนธ์  ศรีสวัสดิ์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 dean2

อาจารย์อุมาภรณ์ ยศเจริญ
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 d3

นางชัชฎาพันธ์ อยู่เพชร
กรรมการและเลขานุการ