1. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
  2. ประสานความร่วมมือระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯและเครือข่าย
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาของบุคลากรในด้านต่างๆ
  4. ให้ข้อเสนอแนะและคำปรึกษาเพื่อการพัฒนากิจการของมหาวิทยาลัย
  5. พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย