สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เว็บไซต์ : http://senate.psru.ac.th
อีเมล์ : senate@psru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/senate.psru
โทรศัพท์ : 0-5526-7000 ต่อ 9225