d8
อาจารย์ ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์
ประธานอนุกรรมการ
ผศ.ดร.เอื้อบุญ ที่พึ่ง
อนุกรรมการ
d9
อาจารย์ ดร.จักรกฤช ศรีละออ
อนุกรรมการ
d10
อาจารย์ ดร.พรชัย ทองเจือ
อนุกรรมการ
d12
นางปราณี บำเพ็ญดี
อนุกรรมการ
d11
นางสาวสาวิตรี ดีดน้อย
อนุกรรมการและเลขานุการ