d4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรภัทร ใจอารีย์
ประธานอนุกรรมการ

d5อาจารย์ ดร.ธนวัตร์ คล้ายแท้
อนุกรรมการ

d6อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด
อนุกรรมการ

d7
อาจารย์เอกภูมิ บุญธรรม

อนุกรรมการ

อาจารย์นฤมล พุ่มเมือง
เลขานุการอนุกรรมการ