โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่

– ภาคปกติ                             วันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2563          เวลา 09.00 – 16.00 น.
– ภาค กศ.ป.ป. รุ่นที่ 24    วันที่ 16 สิงหาคม 2563                     เวลา 09.00 – 12.00 น.

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ

 1. นักศึกษาใหม่จำเป็นต้องมาเข้ารับการตรวจสุขภาพตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1-3 ยกเว้น นักศึกษาวิทยาลัยการพยาบาล เนื่องจากผ่านการตรวจสุขภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา
 2. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ หากอดนอนจะทำให้ผลการตรวจผิดปกติ โดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ อุณหภูมิของร่างกาย อาจทำให้แพทย์ไม่สามารถประเมินได้ว่ามีความผิดปกติจริงหรือไม่
 3. งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ เนื่องจากยาและแอลกอฮอล์อาจมีผลต่อการตรวจบางอย่าง ควรแจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบก่อนตรวจ
 4. หากรับประทานยาเพื่อควบคุมความดันโลหิต สามารถรับประทานต่อได้ตามที่แพทย์แนะนำ
 5. หากมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์มาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย
 6. สำหรับนักศึกษาหญิง กรณีอยู่ในระหว่างมีประจำเดือนสามารถตรวจปัสสาวะได้
 7. กรณีตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่องดตรวจเอกซเรย์
 8. การแต่งกายเข้ารับการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับการตรวจสุขภาพ
  – นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ                                                         แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาหรือชุดเฟรชชี่
  – นักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ป.ป. (เสาร์-อาทิตย์)                   แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
 9. นักศึกษาที่เข้ารับการตรวจสุขภาพทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ขั้นตอนการขอรับการตรวจสุขภาพ

นักศึกษาภาคปกติ

 1. ให้นักศึกษาสมัครใช้งานระบบ iSAS ทาง http://isas.psru.ac.th โดยบันทึกข้อมูลในระเบียนสะสมออนไลน์ และ ข้อมูลระบบบริการสุขภาพนักศึกษาให้ครบถ้วน
 2. จองวันและเวลาตรวจสุขภาพในระบบบริการสุขภาพ ผ่านระบบ iSAS ระหว่างวันที่ 1 – 9 สิงหาคม 2563 โดยระบบจะจำกัดจำนวนการจอง 1,000 คน/วัน
 3. ตรวจสอบผลการจองวันที่และเวลา ผ่านระบบ iSAS ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป โดยจดจำรหัสรายชื่อ เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้ารับการตรวจสุขภาพ
 4. เข้ารับการตรวจสุขภาพตามวันและเวลาที่นักศึกษากำหนด

นักศึกษาภาค กศ.ป.ป.
เข้ารับการตรวจสุขภาพ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใน ระบบ iSAS (ไม่ต้องจองคิว) โดยปฏิบัติตามขั้นตอนแนบท้ายประกาศอย่างเคร่งครัด

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ

ขั้นตอนการเข้ารับตรวจสุขภาพ

ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) : โดยผ่านจุดคัดกรอง และให้สวมหน้ากากอนามัย

 1. รับเอกสารและอุปกรณ์ตรวจสุขภาพ (แจ้งรหัสการตรวจที่นักศึกษาได้รับ)
 2. วัดความดันโลหิต
 3. พบแพทย์ (ตรวจสุขภาพฟัน เหงือก โรคในช่องปาก และผิวหนัง)
 4. ตรวจปัสสาวะ
 5. เจาะเลือด
 6. ตรวจวัดสายตา
 7. เอ็กซเรย์ทรวงอก

การแจ้งผลการตรวจสุขภาพ

มหาวิทยาลัยแจ้งผลการตรวจสุขภาพนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไปทาง ระบบบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ระบบ iSAS System)  หัวข้อ บริการตรวจสุขภาพนักศึกษา


รายละเอียดเพิ่มเติม :
หน่วยบริการสุขภาพ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า 055-267000-2 ต่อ 2222
Facebook : SAS PSRU   Line : @sos.psru