บริการทุนการศึกษา


มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา  จัดบริการทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป (ให้เปล่า) ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  แบ่งเป็น “ทุนต่อเนื่อง” และ “ทุนรายปี” ดังนี้

 

ติดตามการประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์>>Click

 

หน่วยทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ดำเนินงานเกี่ยวกับทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสศึกษาและพัฒนาตนเองได้สูงสุด ตามศักยภาพเช่นเดียวกับนักศึกษาอื่น จัดสรรทุนการศึกษาตามคุณสมบัติผู้รับทุนอย่างมีหลักเกณฑ์ และเพื่อติดตาม ดูแล นักศึกษาทุน ด้านการศึกษา ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แหล่งทุนกำหนด

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสศึกษาและพัฒนาตนเองได้สูงสุด ตามศักยภาพเช่นเดียวกับนักศึกษาอื่น
  2. เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาตามคุณสมบัติผู้รับทุนอย่างมีหลักเกณฑ์
  3. เพื่อติดตาม ดูแล นักศึกษาทุน ด้านการศึกษา ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แหล่งทุนกำหนด

ประเภททุนการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

           ทุนต่อเนื่อง เป็นทุนการศึกษาที่นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาทุน จะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องไปจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  •  ทุนต่อเนื่องจากสถาบันการศึกษาเดิม เมื่อนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทุนดังกล่าวยังคงให้ต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
  •  ทุนต่อเนื่องที่มหาวิทยาลัยดำเนินการคัดเลือกตามความประสงค์ของแหล่งทุน เช่น คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ขอรับทุน

          ทุนรายปี เป็นทุนการศึกษาที่นักศึกษาจะได้รับการพิจารณาทุนเป็นรายปีการศึกษา และจะได้รับทุนการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ เพียงครั้งเดียว  แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  •  แหล่งทุนเป็นผู้พิจารณา ตามคุณสมบัติผู้สมัคร และหลักเกณฑ์ที่แหล่งทุนกำหนด
  •  มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา

สร้างรอยยิ้ม สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ

ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Click>>แบบฟอร์มการบริจาคทุนการศึกษา

 

   ติดตามการประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์>>Click

รายละเอียดเพิ่มเติม 
หน่วยทุนการศึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า  กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 :  Facebook : sas.psru
โทร. 055-267000-2 ต่อ 9622 (วัน-เวลาราชการ)