โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ก้าวสู่โลกของการทำงาน และสร้างความตระหนักถึงสายสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัยในฐานะศิษย์เก่า โดยใช้สื่อเผยแพร่แทนการจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุม และเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยรับชมการถ่ายทอดสด (Live) ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ทาง Facebook งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา : SAS PSRU ตามกำหนดการดังนี้

กำหนดการเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
ผ่านระบบติดตามผลนักศึกษา  http://isas.psru.ac.th
ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 5 เมษายน 2564

ภายหลังการรับชมการถ่ายทอดสด (Live) มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ผ่านระบบบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม iSAS System ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 5 เมษายน 2564 โดยให้นักศึกษาปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลศิษย์เก่าภายหลังสำเร็จการศึกษา และเข้าสู่เมนู “บริการติดตามผลนักศึกษา”  ในระบบ iSAS System เพื่อตอบแบบประเมินตัวชี้วัดต่างๆ ดังนี้

  1. ประเมินผลโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
  2. ประเมินคุณภาพการจัดบริการนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
  3. บันทึกระบบ Super Resume
Download เอกสาร 

หมายเหตุ : ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม มหาวิทยาลัยจะจัดส่งหนังสือปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาตามที่อยู่ที่แจ้งในระบบ iSAS System

กำหนดการถ่ายทอดสด (Live) โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  ปีการศึกษา  2563
วันเสาร์ที่  27 มีนาคม 2564  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

www.facebook.com/sas.psru

**กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**
หนังสือปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา  2563


หน่วยแนะแนวและให้คำปรึกษา  งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา
Facebook : SAS PSRU โทร. 055-267000-2 ต่อ 9606-9607 (ในวันและเวลาราชการ)