โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ก้าวสู่โลกของการทำงาน และสร้างความตระหนักถึงสายสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัยในฐานะศิษย์เก่า โดยใช้สื่อเผยแพร่แทนการจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุม และเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยรับชมการถ่ายทอดสด (Live) ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ทาง Facebook งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา : SAS PSRU ตามกำหนดการดังนี้

กำหนดการเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
ผ่านระบบติดตามผลนักศึกษา  http://isas.psru.ac.th
ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 5 เมษายน 2564

ภายหลังการรับชมการถ่ายทอดสด (Live) มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ผ่านระบบบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม iSAS System ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 5 เมษายน 2564 โดยให้นักศึกษาปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลศิษย์เก่าภายหลังสำเร็จการศึกษา และเข้าสู่เมนู “บริการติดตามผลนักศึกษา”  ในระบบ iSAS System เพื่อตอบแบบประเมินตัวชี้วัดต่างๆ ดังนี้

  1. ประเมินผลโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563
  2. ประเมินคุณภาพการจัดบริการนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
  3. บันทึกระบบ Super Resume

Download เอกสาร 

หมายเหตุ : ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม มหาวิทยาลัยจะจัดส่งหนังสือปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาตามที่อยู่ที่แจ้งในระบบ iSAS System

กำหนดการถ่ายทอดสด (Live)
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  ปีการศึกษา  2563
วันเสาร์ที่  27 มีนาคม 2564  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

www.facebook.com/sas.psru


09.00–09.20 น. (20 นาที)         พิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 
     – ผศ.ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวปัจฉิมโอวาทและเปิดโครงการ
     – นายอำพน กลีบปาน  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ
09.20-09.30 น. (10 นาที)          พิธีมอบโล่ต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL  ปีการศึกษา 2563
     – ผศ.ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม   มอบโล่และเกียรติบัตร ต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL 2563
09.30–10.30 น. (1 ชั่วโมง)        การบรรยาย “เตรียมตัวอย่างไรก่อนสำเร็จการศึกษา”
     – ด้านกิจการนักศึกษา  โดย นายอำพน กลีบปาน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา (30 นาที)
     – ด้านวิชาการ  โดย นายสหรัฐ ทองยัง บุคลากรกองบริการการศึกษา (30 นาที)
10.30-12.30 น. (2 ชั่วโมง)      การเสวนา “ก้าวสู่โลกการทำงานในฝัน” 
     – โดยวิทยากร ศิษย์เก่า และ ผู้มีประสบการณ์ด้าน HR
  • ลลิตา ศรีบุบผา :  Senior HR กลุ่มบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
  • กชพร แสนคำ :  รองผู้จัดการฝ่ายงานขายและที่ปรึกษาด้านความงาม บริษัท บีสตาร์บิวตี้ จำกัด กรุงเทพมหานคร
  • อดิสร เข็มทิศ  :  นิติกร องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย จังหวัดนครสวรรค์
  • ชลดรงค์ สังอยู่ :  นักศึกษาต้นแบบศิษย์พิบูล Pibul Idol 2563
     – ผศ.ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบเกียรติบัตรให้วิทยากร
12.30 น.  สิ้นสุดกิจกรรม
**กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**


หน่วยแนะแนวและให้คำปรึกษา  งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า
Facebook : SAS PSRU
ในวันและเวลาราชการ โทร. 055-267000-2 ต่อ 9606-9607