โครงการต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาและศิษย์เก่า ด้วยแนวคิดการสะท้อนอัตลักษณ์แห่งบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  “บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน พร้อมพัฒนาตน” ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษา นโยบายที่ 2 พัฒนานักศึกษาให้มีความภาคภูมิใจมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายใต้โครงการเสริมสร้างความภาคภูมิใจมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อแสวงหานักศึกษาต้นแบบที่จะมีส่วนในการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดกับสังคมมหาวิทยาลัย จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL ประจำปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้

หัวข้อการคัดเลือก ต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL ผู้มีความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คุณสมบัติต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL

 1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563
 2. เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 3. ป็นผู้มีความภาคภูมิใจในตัวเอง ภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์
 4. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติการลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
 5. มีความสามารถพิเศษ หรือมีประวัติผลงานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป หรือเคยได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างใดอย่างหนึ่ง

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

เกณฑ์การให้คะแนน พิจารณาจากการถ่ายทอดทัศนคติที่ดีต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม ดังนี้

 1. มีทัศนคติที่ดีเชิงสร้างสรรค์ 20  คะแนน
 2. มีมุมมองที่ดีต่อสังคมในหลากหลายมิติ 20  คะแนน
 3. สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของตนเองสู่สังคมได้ 20  คะแนน
 4. สะท้อนอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 20  คะแนน
 5. ทัศนคติที่ดีสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำตามได้ 20  คะแนน

วิธีการคัดเลือก
รอบที่ 1 ระดับสาขา
ให้สาขาคัดเลือกต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL สาขาละ 1 คน พร้อมส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบให้คณะที่สังกัด ภายในไม่เกินวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นับจากวันประกาศ เพื่อให้คณะพิจารณาคัดเลือกต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL ระดับคณะ

รอบที่ 2 ระดับคณะ (6 คณะ 1 วิทยาลัย)
ให้ทุกคณะ/ วิทยาลัย ดำเนินการคัดเลือกต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL ระดับคณะ/ วิทยาลัยละ 1 คน พร้อมส่งใบสมัคร หลักฐานประกอบ รายชื่อต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL ทุกสาขา และรายชื่อผู้แทนต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL ระดับคณะ/ วิทยาลัย ให้กองพัฒนานักศึกษา ภายในไม่เกินวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินการพิจารณาคัดเลือกต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOLระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

รอบที่ 3 ระดับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 โดยพิจารณาคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL ปีการศึกษา 2563 และจะได้รับโล่พร้อมประกาศนียบัตร ดังต่อไปนี้

 • ระดับยอดเยี่ยม     จำนวน 1 รางวัล
 • ระดับดีเยี่ยม           จำนวน 1 รางวัล
 • ระดับดีเด่น             จำนวน 1 รางวัล
 • ระดับดี                      จำนวน 4 รางวัล

มหาวิทยาลัยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผู้ผ่านการคัดเลือกต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL ทั้ง 6 คณะ 1 วิทยาลัย จำนวน 7 คน เผยแพร่ผ่านทางแฟนเพจงานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า SAS PSRU โดยนับคะแนนผู้จากจำนวนหัวใจ ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 9 มีนาคม 2564 ผู้ที่ได้รับคะแนนมากที่สุด จะได้รับรางวัลขวัญใจ PIBUL IDOL (Popular Vote)

การประกาศผล
มหาวิทยาลัยมอบเกียรติบัตร พร้อมโล่รางวัลต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL ในวันปัจฉิมนิเทศวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ (ส่วนทะเลแก้ว) หรือวันอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานเห็นสมควร

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัคร พร้อมแนบรูปถ่าย (ชุดนักศึกษา) ขนาด 4×6 นิ้ว หรือส่งไฟล์ภาพความละเอียด 300 Dpi ขึ้นไป ทาง email : sas@psru.ac.th >>ดาวน์โหลดใบสมัคร<<
 2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาเอกสารหลักฐานผลงาน / รางวัล เช่น หนังสือรับรอง งานวิจัย หนังสือ ตำรา เอกสาร บทความ วารสาร สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม วีดิทัศน์ โล่รางวัล เข็มรางวัล ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ใบประกาศ เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร ภาพถ่าย สื่อออนไลน์ และ/ หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด
 4. หนังสือรับรองการเสนอชื่อต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL จำนวน 1 ฉบับ >>ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการเสนอชื่อ<<

  การคัดเลือกต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL   

 •    การพิจารณาต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL จะพิจารณาจากประวัติ ผลงาน และการถ่ายทอดทัศนคติที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 •     การตัดสินโดยคณะกรรมการ ถือเป็นสิ้นสุด

หน้าที่ต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL

 • เป็นตัวแทน ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • เป็นตัวแทน ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และมหาวิทยาลัย
 • ทำหน้าที่เป็นต้นแบบที่ดีและสะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในโอกาสต่างๆ ในฐานะศิษย์เก่า ตามที่มหาวิทยาลัยร้องขอ

เอกสารเพิ่มเติม

 1. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL ปีการศึกษา 2563
 2. กำหนดการคัดเลือกต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL ปีการศึกษา 2563
 3. รายชื่อต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL ปีการศึกษา 2563 ระดับสาขาและระดับคณะ

ทำเนียบต้นแบบศิษย์พิบูล PIBUL IDOL (ปีการศึกษา 2558-2562)

ปีการศึกษา 2560

นายศิรโรจน์ ศุภเวทย์เวหน สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.สายทิพย์ เยื่อปุย สาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายอุชุกร แอคะรัจน์ สาขานิติศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
นายอภิสิทธิ์ ปรางโท้ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายก้องภพ กิ่งเนตร สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

ปีการศึกษา 2559

นายธนพล  คงอิว สาขารัฐศาสตร์ โครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์
นางสาวชลธิชา  ดีเกิด สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
นายยุทธนา  วงศ์สารสิน สาขานิติศาสตร์ โครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์
นายอธิษฐ์  ทองอินทร์ สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.อธิติยา  ศิริวัฒน์ สาขานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ
น.ส.วลีพร  สืบเหล่ารบ สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
น.ส.พรรณปพร  เลาวกุล สาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ฉัตรมณี  คำบรรลือ สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
น.ส.มาริษา  จันทอง สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
นายวีรพัฒน์  ศรีชัย สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปีการศึกษา 2558

นายกชพร แสนคำ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.ศศิกาญจน์ แหวนสัมฤทธิ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.พนิดา บัวหิน สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.สุดารัตน์  ไหลเจริญ สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
นายพรเทพ เปรมจิตร สาขาการบริหารธุรกิจ(ทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ
นายจักรพรรณ ใจผ่อง สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
น.ส.พนิดา จันทรา สาขาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
นายศุภกร  ดวงจันทร์ สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
นายศุภชัย  มาอากาศ สาขานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ
น.ส.ดาริกา  ปั่นอ้าย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า
Facebook : SAS PSRU  โทร. 055-267000-2 ต่อ 9607