โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี  2563 สำหรับบุคลากรผู้ใช้สิทธิเบิกตรง และ ผู้ใช้สิทธิประกันสังคม

การตรวจสุขภาพบุคลากร โดย หน่วยบริการสุขภาพ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า  กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดบริการสำหรับบุคลากร ประจำปี  2563 ณ อาคารกิจการนักศึกษา (Student Union) ชั้น 1 เวลา  08.00 – 10.30 น.  โดยขอให้ผู้ประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพ แจ้งข้อมูลตามแบบสำรวจออนไลน์ ภายในวันที่ 21 กันยายน 2563 ทาง  https://bit.ly/32ytew8  

ตรวจสอบรายชื่อสิทธิเบิกตรง*  :  ตรวจสอบรายชื่อสิทธิประกันสังคม

*ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2563

รายการตรวจร่างกายผู้ใช้สิทธิประกันสังคม*

*หมายเหตุ : ภาพประชาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบรายการใช้สิทธิของผู้ประกันตนเท่านั้น (โปรดตรวจสอบตามเกณฑ์อายุของท่าน)


รายละเอียดเพิ่มเติม :
หน่วยบริการสุขภาพ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า 055-267000-2 ต่อ 9801