โครงการจ้างนักศึกษาทำงานที่บ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วง COVID-19


โครงการส่งเสริมการทำงานที่บ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วง COVID-19 เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดขึ้นตามมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

การจ้างและอัตราค่าตอบแทน

โครงการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วง COVID-19  โดยการส่งเสริมการทำงานอยู่ที่บ้านและได้รับค่าตอบแทน คนละ 4,000 บาท จำนวน 25 อัตรา

ลักษณะงาน

ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้แก่

  • หน้ากากอนามัย                               จำนวน 60 ชิ้น/คน
  • หมวกกันละออง (face shield)           จำนวน 20 ชิ้น/คน
  • สเปรย์แอลกอฮอล์                           จำนวน 20 ชิ้น/คน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะกำหนดรูปแบบให้นักศึกษาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต

คุณสมบัติของผู้รับจ้างงาน

  • เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
  • เป็นผู้มีความสนใจในการพัฒนาทักษะการทำงานใหม่ๆ
  • เป็นผู้มีความตระหนักถึงการช่วยเหลือสังคมท้องถิ่น
  • เป็นผู้ที่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
  • เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 การรับสมัคร

นักศึกษาที่ประสงค์สมัครทำงาน  บันทึกข้อมูลและระบุเหตุผลความจำเป็นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในแบบฟอร์มรับสมัครนักศึกษาทำงาน ที่บ้านช่วง Covid-19 ภายใน 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 น.

การคัดเลือก

พิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

  • ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 12-27 พฤษภาคม 2563
  • จัดส่งผลงาน ณ ห้องงานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 ภายในไม่เกินวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 น. และมหาวิทยาลัยจะดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการทำงานภายหลังส่งผลงานเรียบร้อยแล้ว

ประกาศมหาวิทยาลัย

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการทำงานที่บ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วง COVID-19

 

ประมวลภาพกิจกรรม

17 มิ.ย.63 ส่งมอบอุปกรณ์ในโครงการฯ ให้กับชุมชน ต.ดินทอง


รายละเอียดเพิ่มเติม
Line : @sos.psru พิมพ์คำว่า สมัครงานช่วงโควิด
Facebook : งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา