โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม  ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (อว.) รับสมัครผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

ประกาศมหาวิทยาลัย :
>> ประกาศรับสมัครโครงการจ้างงานฯ ระยะที่ 2 
>> ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัคร

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้รับจ้าง

คุณสมบัติทั่วไป :

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ลักษณะต้องห้าม :

 • เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ข้าราชการ หรือผู้ปฏิบัติงานที่มีเงินเดือนประจำ
 • เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ.
 • เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 • เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 • เป็นบุคคลล้มละลาย
 • เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 • เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย
 • เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
 • เป็นพระภิกษุหรือสามเณร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

 • มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก-สุโขทัย  สนใจในการพัฒนาทักษะการทำงานใหม่ๆ
 • เป็นผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
 • ไม่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของรัฐบาล “เราไม่ทิ้งกัน” หรือ โครงการ ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการอื่นๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID-19)

การรับสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัคร

การรับสมัคร  : มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครต่อเนื่อง ผู้สนใจสามารถสมัครทางแบบฟอร์มออนไลน์ไว้ โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อจัดสรรการจ้างงานกรณีไม่ครบ 175 อัตรา และ กรณีจ้างงานแทนผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือประสงค์ลาออกจากโครงการ)

เอกสารประกอบการสมัครออนไลน์ : 

(1) หนังสือหรือเอกสารรับรองจากผู้นำชุมชน ประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ว่าเป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
(2) หนังสือรับรองตนเอง ว่าเป็นผู้ว่างงานและไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการของรัฐบาล หรือหากประสงค์จะเข้าร่วมปฏิบัติงานตามโครงการในครั้งนี้ ต้องยินดีที่จะสละสิทธิอื่นๆ ที่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล
(3) สำเนาทะเบียนบ้าน
(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
(5) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

การจ้างและอัตราค่าจ้าง

 • จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการฯ  175 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2562)
 • อัตราค่าจ้างกำหนดจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวด งวดละ 9,000 บาทต่อเดือน

ประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อ :
>> ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจ้างเหมาบริการฯ ครั้งที่ 1
>> ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจ้างเหมาบริการฯ ครั้งที่ 2 
>> ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจ้างเหมาบริการฯ ครั้งที่ 3 
>> ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจ้างเหมาบริการฯ ครั้งที่ 4 
>> ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจ้างเหมาบริการฯ ครั้งที่ 5
>> ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจ้างเหมาบริการฯ ครั้งที่ 6

ผู้ที่มีชื่อตามประกาศ ขอให้ เข้ากลุ่มไลน์ : 

แนวปฏิบัติผู้ได้การคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ

1. รายงานตัวเพื่อทำสัญญา/ข้อตกลงบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ และ ปฐมนิเทศ ณ กองพัฒนานักศึกษา หรือ หน่วยจ้างงาน ตามวันเวลาที่นัดหมาย 
2. เอกสารการรายงานตัว

 • สัญญาจ้างงาน
 • ใบสมัครงาน 
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน  1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  1 ฉบับ
 • หนังสือรับรองว่าไม่ได้อยู่ระหว่างการกักตัว 14 วัน ฉบับจริง  จำนวน  1 ฉบับ
 • หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ว่างงานและได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ฉบับจริง  จำนวน  1 ฉบับ
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ธนาคารใดก็ได้) จำนวน  1 ฉบับ

3. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) โดยผ่านจุดคัดกรอง และให้สวมหน้ากากอนามัย
4. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ไม่สามารถมารายงานตัวตามประกาศ ให้ติดต่อนัดหมายวัน-เวลา โทร. 055-267000-2 ต่อ 2222 หรือ 064-4269144 (คุณสิริลักษณ์)

วันเริ่มปฏิบัติงานโครงการฯ ระยะที่  2

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 (ระยะเวลา 3 เดือน : กรกฎาคม – กันยายน 2563)

การจ้างและอัตราค่าจ้าง

 • จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการฯ  5 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน)
 • อัตราค่าจ้าง 9,000 บาทต่อเดือน โดยกำหนดจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวด งวดละ 9,000 บาท

หน้าที่ผู้ที่รับการจ้างงาน

ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจ้างตามงานด้านที่ได้รับมอบหมาย และ รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ หน่วยงานจ้างทุกเดือน

ประกาศมหาวิทยาลัย

เอกสารมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน :

เอกสารเจ้าหน้าที่โครงการฯ :

เอกสารการปฏิบัติงาน(โครงการระยะที่ 2)


รายละเอียดเพิ่มเติม
งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า : โทร.055-267000-2 ต่อ 2222
Facebook : sas.psru