โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม  ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม (อว.) รับสมัครผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

ประกาศมหาวิทยาลัย :
>> ประกาศรับสมัครโครงการจ้างงานฯ ระยะที่ 2 
>> ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัคร

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้รับจ้าง

คุณสมบัติทั่วไป :

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ลักษณะต้องห้าม :

 • เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ข้าราชการ หรือผู้ปฏิบัติงานที่มีเงินเดือนประจำ
 • เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ.
 • เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 • เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 • เป็นบุคคลล้มละลาย
 • เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 • เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย
 • เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
 • เป็นพระภิกษุหรือสามเณร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :

 • มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก-สุโขทัย  สนใจในการพัฒนาทักษะการทำงานใหม่ๆ
 • เป็นผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19
 • ไม่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินจากมาตรการเยียวยาของรัฐบาล “เราไม่ทิ้งกัน” หรือ โครงการ ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร หรือได้รับเงินเยียวยาจากโครงการอื่นๆ ที่รัฐบาลช่วยเหลือ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID-19)

การรับสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัคร

การรับสมัคร  : มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครต่อเนื่อง ผู้สนใจสามารถสมัครทางแบบฟอร์มออนไลน์ไว้ โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อจัดสรรการจ้างงานกรณีไม่ครบ 175 อัตรา และ กรณีจ้างงานแทนผู้ที่ขาดคุณสมบัติหรือประสงค์ลาออกจากโครงการ)

เอกสารประกอบการสมัครออนไลน์ : 

(1) หนังสือหรือเอกสารรับรองจากผู้นำชุมชน ประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ว่าเป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
(2) หนังสือรับรองตนเอง ว่าเป็นผู้ว่างงานและไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการของรัฐบาล หรือหากประสงค์จะเข้าร่วมปฏิบัติงานตามโครงการในครั้งนี้ ต้องยินดีที่จะสละสิทธิอื่นๆ ที่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล
(3) สำเนาทะเบียนบ้าน
(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
(5) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

การจ้างและอัตราค่าจ้าง

 • จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการฯ  175 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2562)
 • อัตราค่าจ้างกำหนดจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวด งวดละ 9,000 บาทต่อเดือน

ประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อ :
>> ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจ้างเหมาบริการฯ ครั้งที่ 1
>> ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจ้างเหมาบริการฯ ครั้งที่ 2 
>> ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจ้างเหมาบริการฯ ครั้งที่ 3 
>> ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจ้างเหมาบริการฯ ครั้งที่ 4 
>> ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจ้างเหมาบริการฯ ครั้งที่ 5
>> ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจ้างเหมาบริการฯ ครั้งที่ 6

ผู้ที่มีชื่อตามประกาศ ขอให้ เข้ากลุ่มไลน์ : 

แนวปฏิบัติผู้ได้การคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ

1. รายงานตัวเพื่อทำสัญญา/ข้อตกลงบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ และ ปฐมนิเทศ ณ กองพัฒนานักศึกษา หรือ หน่วยจ้างงาน ตามวันเวลาที่นัดหมาย 
2. เอกสารการรายงานตัว

 • สัญญาจ้างงาน
 • ใบสมัครงาน 
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน  1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน  1 ฉบับ
 • หนังสือรับรองว่าไม่ได้อยู่ระหว่างการกักตัว 14 วัน ฉบับจริง  จำนวน  1 ฉบับ
 • หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ว่างงานและได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ฉบับจริง  จำนวน  1 ฉบับ
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ธนาคารใดก็ได้) จำนวน  1 ฉบับ

3. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) โดยผ่านจุดคัดกรอง และให้สวมหน้ากากอนามัย
4. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ไม่สามารถมารายงานตัวตามประกาศ ให้ติดต่อนัดหมายวัน-เวลา โทร. 055-267000-2 ต่อ 2222 หรือ 064-4269144 (คุณสิริลักษณ์)

วันเริ่มปฏิบัติงานโครงการฯ ระยะที่  2

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 (ระยะเวลา 3 เดือน : กรกฎาคม – กันยายน 2563)

การจ้างและอัตราค่าจ้าง

 • จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการฯ  5 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกันยายน)
 • อัตราค่าจ้าง 9,000 บาทต่อเดือน โดยกำหนดจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวด งวดละ 9,000 บาท

หน้าที่ผู้ที่รับการจ้างงาน

ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจ้างตามงานด้านที่ได้รับมอบหมาย และ รายงานผลการปฏิบัติงานต่อ หน่วยงานจ้างทุกเดือน

ประกาศมหาวิทยาลัย

เอกสารมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน :

เอกสารเจ้าหน้าที่โครงการฯ :

เอกสารการปฏิบัติงาน(โครงการระยะที่ 2)

บทสรุปผู้บริหาร

โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นโครงการเพื่อสร้างงานรองรับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตและเสริมศักยภาพให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานด้านต่างๆ ให้แก่แรงงาน และกระตุ้นเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่เป้าหมาย โดยการออกแบบแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน เพื่อให้ประชาชนผู้รับจ้างงานลงพื้นที่สอบถามข้อมูลจากชุมชนรายครัวเรือน ในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย จำนวน 14 ตำบล ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นแนวทางในการช่วยเหลือชุมชนบนฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยจะนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ระยะต่อไป  ดังต่อไปนี้

 1. ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 2. ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
 3. ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 4. ตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 5. ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 6. ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 7. ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 8. ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 9. ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 10. ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 11. ตำบลวังน้ำขาว อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 12. ตำบลวังไม้ขอน อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 13. ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย
 14. ตำบลราวต้นจันทน์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย


รายละเอียดเพิ่มเติม
งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า : โทร.055-267000-2 ต่อ 2222
Facebook : sas.psru